Algemene voorwaarden en garantiebepaling De Pixelfabriek.NL

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het complete aanbod van artikelen en producten van de Pixelfabriek en op alle met De Pixelfabriek aangegane overeenkomsten.

1.2 Naast de Algemene Voorwaarden kunnen Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Deze gelden alleen als ze nadrukkelijk overeengekomen zijn. Als tussen de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.3 Van de Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit schriftelijk is overeengekomen. In dit geval blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden geheel van kracht.

1.4 Eventuele Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door De Pixelfabriek is ingestemd.

1.5 De Internetsite van De Pixelfabriek richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.

1.6 Onder "klant" wordt verstaan: iedere elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een contract/aankoop, van welke aard dan ook, met De Pixelfabriek is aangegaan of zal aangaan.

1.7 Door het gebruik van de Internetsite van De Pixelfabriek en/of het plaatsen van een bestelling of aangaan van een overeenkomst aanvaardt de klant de Algemene Voorwaarden.

1.8 De Pixelfabriek is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven zullen worden aangemerkt als een uitnodiging aan klanten tot het doen van een aankoop. De Pixelfabriek is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en duidelijk is vastgelegd. Als de klant gebruik wil maken van de uitnodiging tot het doen van een aankoop dan leidt dit alleen tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in Artikel 2 is voldaan.

2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van vier (4) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.3 Een aankoop van de klant als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

- de klant heeft precies aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
- in het geval dat door De Pixelfabriek een op naam gestelde offerte is uitgebracht moet deze door de klant bevestigd en door De Pixelfabriek retour ontvangen zijn

2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door De Pixelfabriek herroepen worden in geval de klant niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal De Pixelfabriek dit aan de klant meedelen binnen tien dagen na de ontvangst van de bestelling.

2.6 De klant en De Pixelfabriek komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in Artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van De Pixelfabriek gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.7 Indien de klant voortijdig de aangegane overeenkomst wenst te ontbinden, dan zijn de reeds gemaakte onkosten van het bestelde artikel naar de klant ten allen tijde voor de klant. Tevens is de klant na 7 werkdagen 10% van de totale hoofdsom (inclusief BTW, exclusief verzendkosten) aan administratiekosten verschuldigd. Hiervoor verkrijgt de klant een nota welke binnen 14 dagen betaald dient te worden.

2.8 Bij een levertijd langer dan drie weken heeft de klant het recht de bestelling te annuleren. Aan deze annulering zijn geen kosten verbonden.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief BTW en verzendkosten. Mocht de klant op de afgesproken levertijd niet aanwezig zijn dan zijn de eventuele bezorgkosten van de tweede aanbieding voor de klant. In dit geval is de klant tevens gehouden de verzendkosten van zowel de eerste als de tweede aanbieding te voldoen.

3.2 De klant is de prijs verschuldigd die De Pixelfabriek in haar bevestiging conform Artikel 2.5 van de Algemene Voorwaarden aan hem heeft meegedeeld. Duidelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door De Pixelfabriek worden gecorrigeerd.

3.3 Als de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de klant de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door De Pixelfabriek.

Artikel 4. Betaling

4.1 Voordat de Pixelfabriek start aan het project dient één derde van de totaalsom te zijn voldaan. Vóór oplevering dient het resterende bedrag te worden voldaan waarna de Pixelfabriek het project zal publiceren.

4.2 Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die De Pixelfabriek heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen door de klant van de (betalings-)verplichtingen, komen ten laste van de klant.

4.3 In geval van niet-tijdige betaling is De Pixelfabriek bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

Artikel 5 Garantie

5.1 De Pixelfabriek is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van De Pixelfabriek. De Pixelfabriek is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

5.2 Indien De Pixelfabriek, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

5.3 De klant is verplicht De Pixelfabriek te vrijwaren voor enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen De Pixelfabriek mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de klant dienen te komen.

5.4 Het is mogelijk dat De Pixelfabriek op haar Internetsite links opneemt naar andere Internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. De Pixelfabriek is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

5.5 Zowel de Pixelfabriek als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Pixelfabriek het recht de verstrekte gebruiksrechten te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

Artikel 6. Overmacht

6.1 In geval van overmacht is De Pixelfabriek niet verplicht haar verplichtingen jegens de klant na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Internetsite.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

7.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de Internetsite berusten bij De Pixelfabriek, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

7.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

7.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, waaronder het aanbrengen van wijzigingen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van De Pixelfabriek, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 9. Persoonsgegevens

9.1 De Pixelfabriek zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst en zullen onder geen beding aan derden verstrekt worden.

9.2 De klant kan de aan De Pixelfabriek verstrekte gegevens te allen tijde opvragen, wijzigen en/of inzien.

9.3 De Pixelfabriek neemt de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

10.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

10.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van De Pixelfabriek of overeenkomsten gesloten met De Pixelfabriek worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 11. Diversen

11.1 Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te zenden aan De Pixelfabriek, Bokstraat 45, 3523 RX Utrecht, of naar het e-mailadres zoals het staat aangegeven op de Internetsite.

11.2 De Pixelfabriek streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mail binnen een werkdag te beantwoorden.

11.3De Pixelfabriek behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

11.4 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de overeengekomen producten schriftelijk aan de Pixelfabriek te worden medegedeeld. De Pixelfabriek heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

Artikel 12 Geschillenregeling en toepasselijk recht

12.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de Pixelfabriek en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
12.2 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.